ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תתכט

ב"ה, כ"ה תמוז, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

סעדי' שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מר"ח וי"ד סיון ה' וי"ב תמוז עם הפ"נ המוסגר בו, שאקראהו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

נהניתי ממ"ש במכתבו שנתרבה מספר התלמידים בכמות, ובטח יעמוד על המשמר בהנוגע לאיכות, שיהי' להמוסד הציור הרצוי כפי הכוונה. ומ"ש אודות הספיקות שישנם בקבלת תלמדיים מהת"ת דמידלט, הנה קשה לי לחוות דיעה בזה, כיון שכותב במכ' שאינו יודע הטעמים והנמוקים. אבל בכ"א, לכאורה, אין מקום לטלטול תלמדים של גיל ט' י' י"א שנה מעיר אחת לחברתה, כיון שבודאי על אתר ישנן כתות מתאימות לתל' דגיל זה. ובפרט שכפי ההשערה אמרו, שהמוסד דספרו יהי' מעין ישיבה, ולא תלמוד תורה. וכנ"ל, שאין זה אלא בדרך סברא ולא החלטה, כיון שאיננו יודע פרטי הטעמים והסברות ולדידי' לכאורה קשה יהי' לשמור על הציור דישיבה, אם יהי' חלק חשוב של התלמידים בגיל ח' ט' י' וכו'.

כותב במכתבו הנ"ל, שבקרוב יוגמרו מטות כפולות, ואינני יודע כוונתו בזה. אבל אם הדבר כפשוטו, היינו ששנים ישנים במטה גדולה אחת - תמיה גדולה על זה. ודורש שלילה בהחלט... ואולי אין זה כוונתו במלת "כפולה".

בטח יודיע בפרטיות מהתועדות די"ב תמוז. כן אם סידר התועדות בש"ק מברכין.

וכן אם יש אפשריות לקישור עם בע"ב - אבל באופן שלא יהי' מקום כלל וכלל לחשש דמיעוט הדמות של הרב המקומי, שיש להזהר בזה ביותר.

בברכה שיוכל לבשר טובות... בקרוב, ויצליח בעבודתו בקודש, שבמילא ימשיך זה תוספת ברכה והצלחה בענינים הפרטים שלו ושל כל ב"ב - שיחיו.

מ. שניאורסאהן

ב'תתכט

מוה"ר סעדי': ליברוב. שעל ידו נפתח סניף אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש, בספרו מרוקו. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ח ב'שסו, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ב'תתקכה.

אין זה כוונתו: כדלקמן שם.