ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תתמה

ב"ה, ג' מנ"א, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ממוצש"ק אלה מסעי בנ"י מארץ מצרים (עד ש)עוברים את הירדן אל ארץ כנען...

בהנוגע להגבלת זמן בשביל בתו וב"ג - שיחיו - הנה עפ"י מרז"ל* הרי מה טוב שיהי' בחדש הרחמים הבע"ל, ובדיוק היום הרי טוב שתתדבר עם המזכירות.

בברכה לנחת חסידותי מכל הענינים.

מה שהעיר בלקו"ת מסעי (צה, א) דפתח בבחי' אוא"ס, ומסיים בהמשכת הקו מאוא"ס - יעו"ש בסוף הפרק שזהו מתאים לשתי הבחי' דאצי' כמו שנעשה עתיק לבריאה ואצילות ממש ומתאים למרז"ל (ברכות ט, ב) דאד' שפתי כתפלה כו' בכ"ף הדמיון אבל אינו מפסיק, וע"פ מש"כ בסי' האריז"ל ה"ה ענין הנ"ל ממש.

ב'תתמה

מוה"ר אפרים אליעזר שי': יאלעס. אגרות נוספות אליו - לעיל ב'תשי, ובהנסמן בהערות שם.

ע"פ זח"ב: מועתק בחלקו לקמן אגרת ב'תתסד.

*) מג"א רסתקנ"א. וגם את"ל כהק"נ (תענית פ"ד סק"ג) ע"פ זח"ב (עח, ב) - הרי אף דיש לפסוק דינו דעשו דט' יום אינון דילי' ואח"כ מתאביד ולא אשתכח, יש לייעץ ליעקב, עכ"פ אם באפשרי בקל - אלול, ומהיות טוב כו'. ולהזוהר צ"ע פי' חדשה. כן דעת ר' יוחנן (תענית כט, א). וי"ל שחילוק דעות הזהר ור"י הוא ג"כ המחלוקת בבקשת רבי (מגילה ה, ב. ועפמ"ש בשו"ת חת"ס או"ח סל"ג).