ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תתנא

ב"ה, ו' מנ"א, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

ניסן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ט תמוז, הנה ת"ח על הבשו"ט מההוספה בכמות התלמידים ותלמידות, ובטח מתוסף ג"כ באיכות.

ומה שקשה בעיני הוא מהנראה ממכתבו שגיל הת' הוא עד י"ג שנה, ומובן שצריך להשתדל ביותר שעכ"פ חלק חשוב ישארו ללמוד גם אחרי זה, ואם גם זהו היפך מנהג המדינה שעד עתה - בכל זה יש להשתדל ולהסביר שמשרת מורה שו"ב וכיו"ב הרי זהו ג"כ ענין של פרנסה ואדרבה פרנסה גשמיות ורוחניות גם יחד, ובודאי יתייעצו ביניהם וימצאו הסברה המתאימה ואופן המתאים לההסברה ותשועה ברוב יועץ.

מסיים במכתבו שמספר תלמידים-ות יסעו להקאלאניע ווקאנס, ובודאי נוסף על המורים-ות שיהיו עמהם בקביעות הרי בתחלת הדבר ומזמן לזמן יבקרו גם הם שם, וידועה המעלה בנכנס ויוצא שאפילו האפשרי של זה לחוד ג"כ מתקנת.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ובעניניו הפרטים.

ב'תתנא

מוה"ר ניסן שי': פינסון, קסבלנקה.