ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תתקב

ב"ה, ג' אלול, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מכ"ח מנ"א ונצטערתי ממה שנראה מבין השיטים שהמצוקה כספית שלפי דעתם בה נמצאים פעלה עליהם מצוקה רוחנית ולפלא גדול ביותר שבן תורה וחניכה מבית חסידותי ירגישו את עצמם במיצר רוחני מפני מצוקה כספית שלא לבד שבספק אם גדולה היא אלא בכלל ענינה הרי בכל אופן ענין עובר הוא וכבר ידוע מרז"ל אשר גלגל החוזר הוא וביאר כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר בגלגל כשנמצאים בנקודה יותר תחתונה ח"ו ה"ז הוכחה גמורה שסמוך לה העלי' למעלה וכנראה במשל בגלגל הגשמי והרי משלי התורה מכוונים בכל הפרטים להנמשל, ואף כי אפילו מי שרק נדמה לו שחסר לו דבר אפילו רק דבר גשמי עליו להתפלל להשי"ת כי ימלא החסרון כי ה"ז ענין מצות התפלה לדעת כמה ראשונים אבל ח"ו וח"ו שיפול עי"ז ברוחו שא"א שלא יבולבל על ידי נפילה זו מעבודתו לבורא העולם כפי הנדרש ממנו.

תקותי ששורותי אלו המועטות תספיקנה, ובימים אלו אשר כלשון רבנו הזקן בלקו"ת פ' ראה דף ל"ב ע"ב הנה ממה"מ הקב"ה רשאין כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם וכמ"ש יאר ה' פניו אליך, הרי יה"ר וירחם השי"ת שימצא פרנסתו בכשרות במנוחה ומתוך הרחבת הדעת ויבשר אשר מוסיפים אומץ בהשפעה על הסביבה לקרבם לחסידות ע"י הפצת המעינות חוצה.

בברכת כוח"ט ולבשו"ט.