ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיחה א מנין לערב דמשתעבד דכתיב (מקץ מב, לז. ועד"ז פרשתנו מג, ט) אנכי אערבנו גו' — השייכות בין דין ערבות ממון לערבות דיהודה; ביאור פנימי בדין דכל ישראל ערבים זה בזה — "מעורבין" זב"ז, וג' אופנים בזה; השייכות למעלת יהודה דוקא תשמ"ט 215
שיחה ב וירא את העגלות גו' — בשעה שפרשתי ממך. . בפרשת עגלה ערופה הייתי עוסק (ב"ר פצ"ד, ג) — השייכות בין פרשת עגלה ערופה ל"עוד יוסף בני חי", ש"עומד בצדקו" (ב"ר שם); ביאור דברי המדרש (שם) שיעקב אמר שיוסף "עומד בצדקו הרבה ממני"; ההבדל (ברוחניות) בין "למחי' שלחני אלקים לפניכם", ו"לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלקים וישימני לאב לפרעה גו'" תשמ"ח 222
שיחה ג פרש"י מו, ג ד"ה אל תירא מרדה מצרימה — הטעם שפירש רש"י שיעקב הי' "מיצר. . לצאת לחו"ל" (ולא פי' כפרקי דר"א (רפל"ט) או כרמב"ן וחזקוני ועוד); הטעם שלא מצינו שהי' מיצר כשהלך לחרן תשמ"ז 229