ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיחה א פרש"י מח, ז ד"ה ואני בבואי מפדן גו' — מעלתה של רחל שנקברה בדרך; השייכות בין התנצלותו של יעקב על שקבר את רחל בדרך, וההדגשה ד"מתה עלי רחל", שהיא היתה "עקרת הבית" (חדא"ג מהרש"א סנהדרין כב, ב) תשמ"ט 236
שיחה ב פרש"י מח, ט ד"ה בזה — "הראה לו שטר אירוסין ושטר כתובה"; פירוש "שטר אירוסין ושטר כתובה"; גדר ענין האישות קודם מ"ת ע"פ דברי הרמב"ם בריש הל' אישות תשמ"ח 241
שיחה ג סיום ספר בראשית בענין פטירתו של יוסף, היפך הכלל דמסיימים בטוב; הקשר בין תחילת ספר בראשית לסיומו, ע"פ הביאור הפנימי בפרש"י ר"פ בראשית "לא הי' צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש כו' ומה טעם פתח בבראשית כו' שאם יאמרו אוה"ע לישראל לסטים אתם כו'" תשמ"ז 249