ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיחה א ביאור דברי המדרש שמי המבול ענינם - "קילוסו של הקב"ה" (ב"ר פ"ה, א); ההבדל בין המים ש"בתחילת ברייתו של העולם" (ב"ר שם) ומי המבול תשמ"ז 16
שיחה ב אע"פ שקיים אדם מצות פרי' ורבי' ה"ה מצווה מד"ס שלא יבטל כו' שכל המוסיף נפש אחת בישראל כאילו בנה עולם (רמב"ם הל' אישות פט"ו הט"ז) - הטעם שלא הביא רמב"ם את הלימוד בש"ס (יבמות סב, ב) מן הכתוב (קהלת יא, ו) ולערב אל תנח ידך תשמ"ח 24
שיחה ג פירש"י ט, טז ד"ה בין האלקים ובין כל נפש חי' תשמ"ט 31