ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיחה א ענינם של ג' המזבחות שבנה אברהם - לבשורת א"י ולקנינה ושלא יפלו בניו (ב"ר ספל"ט); הטעם שרש"י עה"ת מבאר רק טעם של ב' המזבחות הראשונים תשמ"ז 36
שיחה ב אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל שנאמר (לך יז, א) התהלך לפני והי' תמים (נדרים לא, ב). לא נקרא תמים אלא על שם מילה (שם לב, א). כל המתמים עצמו כו' (נדרים שם) - ג' גדרים "שלם", "תמים", ו"מתמים עצמו" תשמ"ט 44
שיחה ג בספר המצות (מ"ע רטו) נקט הרמב"ם כמקור מצות מילה הכתוב דמילת אברהם (פרשתינו יז, י), ובמנין המצות שבס' היד - הכתוב דתזריע (יב, ג); ביאור הל' "להכניסו בבריתו של א"א ע"ה", אף ש"אין אנו מלין מפני אאע"ה מל" (פיה"מ חולין ספ"ז); שיטת הרמב"ם שרק האב מברך ברכה "להכניסו בבריתו כו'" (הל' מילה רפ"ג). תשמ"ח 53