ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיחה א ההבדל מין הבבלי (יבמות עט, א) והירושלמי (קידושין פ"ד ה"א) בגדרם של ג' הסימנים דעם ישראל, רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים תשמ"ט 61
שיחה ב ביאור אריכות ל' הרמב"ם בשתי ההלכות הראשונות דפ"ב מהלכות בית הבחירה ע"ד מקום המזבח תשמ"ח 68
שיחה ג פרש"י כב יג ד"ה תחת בנו - החידוש בתפילת אברהם ש"על כל עבודה... יהי' רצון שתהא זו כאילו היא עשוי' בבני" 76