ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיחה א בקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף (ב"ר פפ"ד, ג. רש"י ריש פרשתנו) — גדר בקשת צדיקים לישיבה בשלוה; שני אופני שלוה אצל יעקב — אותה שביקש, ואותה שזכה לה על ידי "רוגזו של יוסף"; ההכרח לבקש ולתבוע הגאולה תשמ"ז 176
שיחה ב פרש"י לח, ל ד"ה אשר על ידו השני — ההכרח בפשוטו של מקרא שארבע ידות שכתובות כאן הם כנגד ד' חרמים שמעל עכן (או ד' דברים שלקח) והצריכותא בב' הפירושים תשמ"ח 184