הלכות תשובה  
הלכות תפלה  
הלכות ספר תורה  
הלכות מילה  
סדר תפלות