פ"א ה"א    מ"ע כו' תמימין ומובחרין כו': 45.
פ"ב ה"ח    מבחר נדריך כו': 45.
רפ"ו    תמים ונבחר כך הנסכין יהיו תמימים ונבחרין כו': 45.