ספי"ח    קדשי עכו"ם אין חייבין עליהם משום פגול כו': 72.