פ"א ה"ז    שהמלכות ירושה כו' כיון שנמשח דוד כו': 99.
פ"א ה"ח    אע"פ שעיקר המלכות לדוד כו': 99. 220.
פ"א ה"ט    מלכי בית דוד הם העומדים לעולם כו': 99.
פ"ג ה"ח    151.
פ"ה ה"ט    233.
פ"ו    [קריאה לשלום גם לז' האומות]: 88.
ספ"ח    נצטוו בני ישראל לכוף כל באי עולם כו': 226.
פ"ט ה"א    עמרם הוסיף דינים ומצות: 245.
        ונשלמה תורה על ידו: 54.
פ"י ה"ז    במשנה למלך ד"ה ודע שמה שתירצו: 73.
רפי"א    ולהחזיר מלכות דוד כו': 43. 226.
ספי"א    יתקן את העולם כולו כו': 226.
רפי"ב    עולם כמנהגו נוהג: 172.
פי"ב ה"ב    ליישר ישראל ולהכין לבם: 172.
פי"ב ה"ד    לא נתאוו כו' אלא כדי שיהיו פנויין בתורה וחכמתה: 172.
ספי"ב    באותו הזמן כו' כפי כח האדם כו' כמים לים מכסים: 20. 121. 129. 174. 196.