ספרי הרמב"ם  
הלכות עבודה זרה  
הלכות שבת  
הלכות שקלים  
הלכות איסורי ביאה  
טור  
שולחן ערוך  
שולחן ערוך אדה"ז