אבני נזר, שו"ת
אור הגנוז (מהרי"ל הכהן)
בית האוצר
בית יצחק, שו"ת
בית רבי
בני יששכר
ס' הגלגולים
דברי ישכר דברי יוסף
דברי נחמי', שו"ת
דברים אחדים (חיד"א)
חות יאיר, שו"ת
חינוך
חנוכת התורה
חסד לאברהם
ס' חסידים
חתם סופר, שו"ת
יוסיפון
יונת אלם
ישר, ס' הישר
כתב סופר, שו"ת
כתר תורה (על תרי"ג מצות)
לב ארי' החדש
ס' הליקוטים להאריז"ל
למודי השם (עה"ת)
מאיר עיני חכמים
מאמר שני המאורות (רי"א מהאמעל)
מדבר קדמות (חיד"א)
מנחת חינוך
ס' מצות גדול
סהמ"צ לרס"ג
מרגניתא דר"ב השלם
מהר"ם מינץ, שו"ת
משכנות יעקב, שו"ת
משנת חסידים
נודע ביהודה, שו"ת
עבודת ישראל (המגיד מקאזניץ)
עין יצחק, שו"ת
עיקרים
עץ חיים
פקודת אלעזר, שו"ת
פרדס הגדול (רש"י)
פרדס
פרי יצחק, שו"ת
פרשת דרכים
צמח צדק, שו"ת
צמח צדק, חידושי הש"ס
צפנת פענח
שו"ת (ווארשא)
מכתבי תורה
שאגת ארי'
שאילתות
שדי חמד
רשב"א, שו"ת
של"ה
שער הגלגולים
שער ההקדמות
תורה העולה (רמ"א)
התמים
תפארת ישראל