ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיחה א גדר "ריח ניחוח לה' — נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני" (רש"י א, ט) ע"פ פשוטו של מקרא, והטעם שמצינו דבר זה רק גבי קרבנות תשמ"ט 1
שיחה ב ב' הגירסאות ברמב"ם (הל' שגגות פ"ג ה"ג) בדין המפריש חטאתו על החלב שאכל אמש לא יביאנה על חלב שאכל היום — אם הביא — כפר או לא כפר תשמ"ח 7
שיחה ג כל הקדשים אפשר שיתערבו מין במינו חוץ מן החטאת עם האשם שהאשם מזכרי כבשים וחטאת נקבה (רמב"ם הל' פסולי המוקדשין פ"ו הט"ז) — ביאור החידוש בהלכה זו (אף שה"ז דבר שבמציאות), וכן למה השמיט הרמב"ם הא דגם שעיר נשיא ואשם אינם יכולים להתערב (זבחים עה, ב) — ע"פ פנימיות הענינים תשמ"ז 13