ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיחה א ביאור בפירוש האור החיים (ריש פרשתנו) שנדב ואביהוא מתו לפי "שנתקרבו לפני אור העליון בחיבת הקודש. . עד כלות נפשותם מהם" ומקורו בחז"ל (תו"כ שמיני ט, כד. ועוד) שהבית "נתקדש" על ידם; הקשר בין "קרבתם" לפני ה' להקטרת קטורת דוקא, ובאופן ד"אש זרה אשר לא צוה אותם" (שמיני י, א); הטעם שנאמר זה כהקדמה לסדר עבודת יום הכיפורים תשמ"ז 98
שיחה ב שתי הגירסאות במשנה יומא (פ"ז מ"ד) ויו"ט הי' עושה (הכה"ג) לאוהביו בשעה שיצא בשלום מן הקודש או "על שיצא"; הטעם שהביא הרמב"ם ענין זה להלכה בס' היד (הל' עבודת יוה"כ ספ"ד) והשינויים בלשון הרמב"ם; ביאור תוכן הענין ד"יוצא לביתו" ע"פ הלכה ובפנימיות הענינים תשמ"ט 106