ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיחה א שקו"ט בסדר ההלכות ברמב"ם ספר זמנים; השייכות של הכתוב "נחלתי עדותיך לעולם כי ששון לבי המה" (שהציב הרמב"ם לפני ספר זמנים) להגדרת מהותו של ספר זמנים והנפק"מ להלכה במצות התלויות בזמן תשמ"ח 127
שיחה ב ג' השיטות בטעם החילוק בין העומר ושתי הלחם — ד"קודם לעומר אם הביא פסול" ו"קודם שתי הלחם. . אם הביא כשר" (משנה מנחות סח, ב) — והסברתן בעבודת האדם תשמ"ז 134
שיחה ג שקו"ט מהי ה"הלכה" בדברי המחבר ריש הל' סוכה: "בסוכות תשבו. . הם ענני כבוד שהקיפם בהם לבל יכם שרב ושמש"; החידוש להלכה בהוספת אדה"ז (בשולחנו שם) תיבת "לצל" (ש"הקיפם בהם לצל לבל יכה בהם כו'"); ביאור דברי אדה"ז (סתרל"א ס"ב) בדין צלתה מרובה מחמתה ושיטתו בדין כוונת מצות סוכה תשמ"ט 140
ל"ג בעומר מדוע מתו כל כ"ד אלף תלמידי ר' עקיבא "בפרק אחד"; הדוגמא מהסיפור בירושלמי (סנהדרין פ"א ה"ב) בכ"ד קרונות של בית רבי ש"מתו כולם בפרק אחד"; הקשר להילולא דרשב"י תשמ"ז 149