ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיחה א סיום מס' שביעית: וכל המקיים את דברו רוח חכמים נוחה ממנו, ופלוגתת ר' יוחנן ורב בגמ' (ירושלמי שם) אם גם במתנה יש לקיים את דברו; יישוב הסתירה בהנהגת רב (ירושלמי שם, וירושלמי ב"מ פ"ד ה"ב); הקשר לתוכן ענין ה"שביעית" ע"ד הדרוש תשמ"ט 154
שיחה ב הטעם שרש"י פירש "עבדי הם" — "שטרי קודם" — ב' פעמים (בעבד הנמכר לישראל (כה, מב) ובעבד הנמכר לנכרי (כה, נה)); למה נקט רש"י ד"לא ימכרו ממכרת עבד" היינו "בהכרזה" (ולא כפי' הא' בתו"כ שם); ההבדל בין עבד הנמכר לישראל ועבד הנמכר לנכרי ע"ד הפשט תשמ"ז 161