ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיחה א הצורך בב' הפירושים ברש"י עה"פ (ב, יד) ויירא משה; דברי המדרש (ב"ר ר"פ עו) "שני בני אדם הבטיחן הקב"ה ונתייראו" ופלוגתת המפרשים אם זהו שבחם או ש"ראוי שלא לירא"; שקו"ט בגדר מדת הבטחון ויסוד הוודאות לבטחון האדם אע"פ שיתכן שגרם החטא; ביאור פתגם הצ"צ "טראכט גוט וועט זיין גוט" תנש"א 1
שיחה ב "מה זכות יש בידם שאוכל להוציאם. . בזכות התורה שהן עתידין לקבל כו'" (שמו"ר פ"ג, ד) — איך מהני זכות קבלת התורה שלהם בעתיד שעבורה יצאו ממצרים; ביאור האגדה שהובאה בר"ן (סוף פסחים) ד"בשעה שאמר להם משה כו' תעבדון כו' היו מונין כל אחד ואחד לעצמו", וגירסת השבלי הלקט שמשה א"ל "תעבדון גו'" בהיותם במצרים; תוכן ההשתוקקות של ישראל לקבלת התורה ע"פ פנימיות הענינים תשנ"ב 7