ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיחה א החידוש בפירוש הצמח­צדק (אוה"ת פרשתנו ע' א'תמב) דענין "אינו זז לעולם" הנאמר במקדש (ויק"ר פ"ב, ב) — הוא משום דכתיב "למקדש מעט. . אלו בתי כנסיות" (מגילה כט, א) — לגבי פי' הרמב"ם בסהמ"צ (מ"ע קעו) ועוד ביאורים במאמר זה; שיטת הזהר (ח"ב נט, ב. ח"ג כו, א) דמ"ע של "ועשו לי מקדש" כוללת גם בנין ביהכנ"ס; הענין ד"ושכנתי בתוכם. . בתוך כאו"א מישראל" בהלכה תשנ"ב 123
שיחה ב פרש"י כו, ה באופן הנחת היריעות על המשכן — הטעם שהביא רש"י דעת הברייתא דמ"ט מדות, אף ש"הכתוב בפרשה זו" מסייע לדעת הש"ס (שבת צח, ב), ולקמן (כו, יב ד"ה וסרח העודף) נקט רק כדעת הברייתא תנש"א 131
שיחה ג גדרה של "אמה טרסקין" לדעת הרמב"ם (הל' בית הבחירה פ"ד ה"ב) שבבית שני "הניחו אמה יתירה בין הקדש ובין קדה"ק ולא בנו כותל כו' אלא עשו ב' פרוכות כו'"; שקו"ט בלשונו שם "אבל במקדש ראשון לא היתה שם אלא פרוכת אחת בלבד"; דברי הזהר (ח"ב ד, א) שמנה את ה"דביר" לא' מחלקי המקדש והנפק"מ להלכה מהביאור ע"ז בלקוטי לוי"צ לזהר שם תש"נ 136