ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיחה א פרש"י כח, י ד"ה כתולדותם — החידוש בפרש"י "כסדר שנולדו"; שיטת הרמב"ם (הל' כלי המקדש פ"ט ה"ט) ב"כתולדותם" — כסדר לידתן מצד האמהות; ההבדל בין ב' השיטות הנ"ל בפנימיות הענינים תנש"א 146
שיחה ב פלוגתת הרמב"ם והראב"ד (סוף הל' כלאים) אם הותרו כלאים בבגדי כהונה במקדש רק בשעת עבודה ואם היו כלאים רק באבנט או גם בשאר בגדי כה"ג, וייחודו של האבנט — ע"ד הלכה ובפנימיות הענינים; ביאור ל' הבחיי (קדושים יט, יט) בטעם איסור כלאים תשנ"ב 153