ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיחה א ספיקו של אחשורוש "מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך גו'"; פרש"י א, ח ד"ה יסד וד"ה על כל רב ביתו; החידוש המיוחד בסעודה זו ע"פ פרש"י (פשוטו של מקרא) תש"נ 161
שיחה ב ג' הטעמים שאין אומרים הלל בפורים (מגילה יד, א) — (א) נס פורים הי' בחו"ל, (ב) קריאת המגילה היא במקום הלל, (ג) אכתי עבדי דאחשורוש אנן — והנפק"מ בעבודת האדם תנש"א 167