ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיחה א לעולם אל ישנה אדם מן המנהג שהרי משה עלה למרום ולא אכל לחם (ב"מ פו, ב) — השינויים בזה בין ל' הש"ס, שמו"ר (פמ"ז, ה) וב"ר (פמ"ח, יד); ג' אופנים בהעדר אכילת משה רבינו בהר, וג' הפירושים (שמו"ר פמ"ז, ז) מה הי' מאכלו של משה בהר — והתיווך ביניהם תש"נ  
שיחה ב ביאור בלקוטי לוי"צ על זהר פרשתנו (ח"ב ע' קמ) שהחיוב לומר דבר בשם אומרו הוא רק "כשהאומר הדבר אמר לו זה האומרו", משא"כ אם לא שמע ממנו — דלכאו' עדיין ישנו הלאו ד"אל תגזול דל" (מג"א או"ח סקנ"ב סק"ב); הטעם שמצינו ריבוי מאמרי רז"ל שלא נאמרו בשם אומרם; השייכות בין אמירת דבר בשם אומרו ל"קנין תורה" תשנ"ב