ספריית חב"ד ליובאוויטש

ויקהל המבעיר כל שהוא חייב והוא שיהא צריך לאפר (רמב"ם הל' שבת רפי"ב); הטעם שהתחיל הרמב"ם בתנאי ד"צריך לאפר" — אף שעיקר חיובא דמבעיר "אינו משום שריפת וכליון העצים אלא משום ריבוי האש" (אדה"ז בשו"ע הל' יו"ט סתצ"ה קו"א סק"ב) — בפנימיות הענינים תשנ"ב 187