ויקהל — פקודי פלוגתת הרמב"ן (ר"פ ויקהל) והרמב"ם (ריש הל' ביהב"ח) אם עיקר כוונת המשכן הוא ש"תהי' שכינתו ביניהם" או בשביל עבודת הקרבנות; הקשר לפלוגתתם אם השראת השכינה במשכן היתה בדרך מעבר או בדרך התלבשות; ביאור דברי הזהר (ח"ג עג, א) אודות שני הקשרים בין ישראל וקוב"ה — גליא וסתים תנש"א 192