ויק"פ — פ' החודש לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית גו' ואבחר בדוד גו' (מ"א ח, טו­טז — בהפטרת פ' פקודי) — הקשר בין הבחירה בירושלים והבחירה בדוד (ע"פ זהר ויקהל קצח, א); השינוי בל' הרמב"ם ע"ד הנצחיות דירושלים (פיה"מ זבחים פי"ד מ"ח. הל' ביהב"ח פ"א ה"ג); ביאור לשון המדרש (שמו"ר פט"ו, יא) "משבחר הקב"ה בעולמו כו' וכשבחר ביעקב ובניו קבע בו ר"ח של גאולה" תש"נ 199