ספריית חב"ד ליובאוויטש

פ' החודש "אין מפסיקין בין פרה להחודש. . סימניהון. . בין הכוסות הללו [ד' כוסות דליל פסח]. . בין השלישי לרביעי לא ישתה" (ירושלמי מגילה פ"ג ה"ה) — החידוש בהלכה שנלמד מסימן זה, והקשר ביניהם ע"פ פנימיות הענינים; שקו"ט בדברי אדמו"ר מהר"ש (סד"ה זאת חוקת תרכ"ט) שגם צדיקים צריכים לעשות תשובה תנש"א