ספריית חב"ד ליובאוויטש

שמות שקו"ט באיזו שנה עמד משה לפני פרעה, ואם מיתת משה אהרן ומרים היתה באותה שנה הוראה מיום לידת משה שחינוכו וכו' קשור עם יוכבד ומרים, לענין חינוך הבנות ב"בית רבקה"  
כ"ד טבת מעלת לימוד חומר קריאה ע"ד אדמו"ר הזקן תולדותיו ושיטתו אופן עריכת ספרי מאמרי אדמו"ר הזקן ע"י כ"ק אדמו"ר מעלת ספר "מאמרי אדמו"ר הזקן­תקס"ב", אפילו לגבי מאמרי הלקוטי תורה "ניתוח כתב היד" של רבינו הזקן סיום הש"ס בכל שנה בי"ט כסלו או כ"ד טבת שלא לשנות את התניא מדפוס וילנא תר"ס מענה על שאלה בענין איסור אמירת ביאורים בתניא שקו"ט בלשון "מפי ספרים ומפי סופרים" שבתניא תיקוני טעויות דפוס וספר ביאורים בתניא דחיית ביאור אחר בדברי רבה "כגון אנא בינוני" ביאור ב"חינוך קטן" (הקדמת שער היחוד והאמונה), וסדר בלימוד תורת חב"ד לימוד תו"א ולקו"ת דהפרשה; שקו"ט באגרת הקודש סימן א' במ"ש "בחינת הזרועות והגוף" והשמיט "ראש", וכן מ"ש "טעמה כי טוב סחרה" וכו'  
בא אופן השפעה על אנשי צבא להניח תפילין  
יו"ד שבט שמיעת מאמר מכ"ק אדמו"ר משפיע על כל ה' חלקי הנשמה סיפור פתגם אדמו"ר הריי"צ בענין ד' אמות הקרובות לראש ההר וביאור בזה ע"פ נגלה; הגירסא "רבא" בתניא פ"ז ההשתדלות ב"רעליס טיים" בקשר ליום ההילולא אין יו"ד שבט יום מתאים ל"טיולים" הקשר ד"רפואה" לאדמו"ר הריי"צ; מראה מקומות לביאור הענינים שבד"ה חייב אדם לברך תרל"ח לאדמו"ר מהר"ש עבודה לטובת ישיבת תומכי תמימים, בפרט לאחר י' שבט וכ"ד טבת, אשר ספרו הראשון של רבינו הזקן הוא "הלכות תלמוד תורה" מנהגי יארצייט: מספר הקדישים; תפילת האבל לפני התיבה בליל שבת; לימוד משניות אותיות שם הנפטר; לימוד משניות באות הנכפלת; מה עדיף — אותיות השם או לימוד ע"פ הסדר; קריאה בתורה ועלי' למפטיר; סדר לימוד; צדקה לפני התפילה ברכת הזימון בסעודה שלישית ותפילה לפני התיבה במוצ"ש שלפני היארצייט קדיש שאחר מזמור שיר ליום השבת לעבור לפני התיבה בשבת שלפני יאצ"ט כשיאצ"ט חל בר"ח באמצע האבילות קביעת זמן היארצייט לפי מקום הפטירה, זמן הפטירה ולא הקבורה  
בשלח הפטרת שירת דבורה וההוראה מזה עבור בנות ישראל שהם העיקר בבית שקו"ט בבירור זמן אכילת המן אחר מות משה ההנהגה בארץ הקודש בזמן התקפת הטילים במלחמת המפרץ  
ט"ו בשבט יום מסוגל לצמיחת פעולות לימוד התורה ופירותיהם האדם עץ השדה וצריך לצמוח ולשגשג בעניני יהדות חג הסיום דבית רבקה בט"ו בשבט יום סגולה לרפואה  
יתרו אופן הדפסת שם השם באנגלית רמז בסיום מס' שבת (בעניני מדידה דמקוה) על כללות עבודת השם הערות על הספר דיני ומנהגי שבת באידיש  
משפטים התעוררות ע"ד ביסוס החוקים האזרחיים בארץ ישראל בעניני חושן משפט על דיני התורה ההכרח להתדיין בדין תורה אצל המרא דאתרא איך שייך התראה על עונש גיהנום מכתבים לקראת המלוה­מלכה דחברת גמילות חסדים שומרי שבת: תשמ"ז­תשנ"ב עצה מהי הדרך הטובה ביותר להשתמש בממון: קרן גמילות חסדים בעניני "היתר עיסקא" האם כדאי להשיג הלואה ולהשקיע בנכסי דלא ניידי  
אדר מרבין בשמחה — שמחת בנין ביהמ"ק והגאולה מזלו דגים שאין פורשים ממקור חיותם ביטול העצבות בכלל ובפרט באדר "מרבין בשמחה" — גם נשי ובנות ישראל  
תרומה בית המקדש הוא יסוד בעולם מעלת שיעורי תורה בבית כנסת חי שנים של מרא דאתרא בבית כנסת סמכות ועד בית הכנסת "צמח צדק" בירושלים העתיקה מקום העמדת הארון­קודש בבית כנסת פרוכת בתוך הארון­קודש מחיצה בין גברים לנשים בבית כנסת שיעורי מחיצה הכרח המחיצה במיוחד בזמננו בית כנסת שרוצים חבריו להפוך ל"קונסרבטיב" ביכנ"ס שיש בו מיקרופון בשבת ויו"ט יש להרבות בבתי כנסת בזמננו  
תצוה שקו"ט במ"ש בתורה אור ד"ה בכ"ה בכסלו בענין הדלקת הנרות בבית המקדש המזבח שבכל אדם הוא הלב  
פורים קטן "זה הקטן גדול יהי'"  
פורים הוראות מימי הפורים לימי מלחמת העולם השני' הערך הדתי שבמצות "מתנות לאביונים", ומיסודי החסידות שאהבת ה' והתורה קשורה עם אהבת ישראל פירוש חסידי במ"ש "ורבים מעמי הארץ מתיהדים"  
תשא שקו"ט בענין "אין אדם אוסר דבר שאינו שלו" בעשיית העגל ע"י אהרן ציור הלוחות צ"ל שלא בצורת חצי עיגול