כ'—כ"ד טבת ביאור ל' אדמו"ר הזקן בהל' ת"ת שלו (פ"ב סי"א) אודות החיוב ללמוד הלכות המצות שאינן נוהגות בזה"ז "בחבור הרמב"ם ז"ל"; כמה אופנים בגדר חיוב ת"ת וההבדל בזה בין שיטת הרמב"ם ושיטת אדה"ז, ולשיטתם בפירוש "שליש בתלמוד"; שיטת אדה"ז שיש עדיפות ללמוד הלכות פסוקות דכל התורה כולה מלימוד קצת הלכות בטעמיהן בדרך קצרה — והתעוררות ע"ד לימוד שיעור קבוע בספר משנה תורה להרמב"ם בכל יום תש"נ 16