ספריית חב"ד ליובאוויטש

ר"ח שבט "בעשתי עשר חודש באחד לחודש גו' הואיל משה באר את התורה גו'" (ר"פ דברים) — "בשבעים לשון פירשה להם" (רש"י עה"פ); מדוע הוצרך לתרגם את התורה לבנ"י בשבעים לשון; חלות שם "תורה" על עניני תורה הנלמדים ונכתבים בשאר לשונות; השייכות לגדר "משנה תורה" ש"משה מפי עצמו אמרה" (מגילה לא, ב. זח"ג רסא, א) ויום ההילולא של כ"ק אדמו"ר הריי"צ (בעשירי בשבט) תש"נ 38