ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיחה א פרש"י יב, יב ד"ה ועברתי (והשינוי מלשון המכילתא שם); ההבדל בין "אני יוצא בתוך מצרים" (יא, ד) ו"ועברתי גו'"; הנס ד"ופסחתי עליכם" ע"פ פשוטו של מקרא; שני הענינים ב"יציאת" הקב"ה למצרים ע"פ פנימיות הענינים וההוראה למעשה בעבודת כאו"א בקירוב לבן של ישראל לאביהם שבשמים תשנ"ב  
שיחה ב התואר "צבאות ה'" שניתן לישראל בצאתם ממצרים; פלוגתת הבבלי (שבועות לה, ב) ומס' סופרים (רפ"ד. וירושלמי מגילה פ"א ה"ט) בשיטת ר' יוסי ש"צבאות" לא הוי בכלל שמות שאינם נמחקים — ע"ד ההלכה וע"ד הדרוש תש"נ  
שיחה ג פרש"י עה"פ יג, יג ד"ה וערפתו — הקשר בין שני הענינים ברש"י (א) עורפו בקופיץ כו', (ב) "הוא הפסיד ממונו של כהן כו'"; דיוק ל' רש"י "יפסיד ממונו" (ולא "יופסד", כבש"ס (בכורות י, ב) והנפק"מ להלכה; גדרו של פדיון פטר חמור ע"ד הפשט תנש"א