ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיחה א פרש"י עה"פ (טו, טז) ד"ה תפול עליהם אימתה וד"ה ופחד — אימה על הרחוקים ופחד על הקרובים ע"פ פשט ובעבודת האדם תש"נ 65
שיחה ב לשון אדה"ז בשו"ע או"ח (סי' שס"ג) דסעודת מלוה מלכה "אינה חובה כ"כ אלא מצוה מן המובחר בלבד"; שקו"ט במקורה וטעמה של סעודת מלוה מלכה; שני הגדרים ד"קדשו במן" ו"ברכו במן" (ב"ר פי"א, ב); ביאור דברי הב"י (טאו"ח סי' ש) שיש אבר באדם ש"אינו נהנה באכילה אלא במוצאי שבת" תשנ"ב 70
שיחה ג ההבדל בין שיטת רש"י עה"ת והמכילתא (טז, כו) בטעם שלא ירד המן ביו"ט; שקו"ט בחיוב לחם משנה, וביאור ל' הרמב"ם בזה בהל' ברכות (פ"ז ה"ד) והל' שבת (פ"ל ה"ט); גדר חיוב לחם משנה ביו"ט תנש"א 77