ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיחה א פרש"י עה"פ (יט, ו) ד"ה אלה הדברים; שקו"ט בפי' הכתוב (שם, ג) "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבנ"י" לפי פרש"י עה"ת, והשינוי בין ל' רש"י והמכילתא שם תנש"א 86
שיחה ב ביאור דברי הרמב"ן (כ, יג) שכיבוד אב ואם הוא מחמשת הדברות "בכבוד הבורא. . כי לכבוד הבורא צוה לכבד האב המשתתף ביצירה"; דברי החיד"א (פתח עינים לקידושין לא, א) שמצות כבוד אם ואם ביטלה סברת אוה"ע ש"כבוד עצמו הוא דורש"; שקו"ט מדוע אין בכיבוד או"א גדר (מעין) שיתוף תשנ"ב 90
שיחה ג הטעם שציווי הראשון אחרי מ"ת הוא "לא תעשון אתי גו'" (כ, כ); החידוש דמ"ת באופן הביטול אל הקב"ה; ביאור בתורת אדה"ז (הובאה בס' השיחות תרצ"ט ע' 337 ואילך) אודות המל"ת "לא תעשון אתי" והמ"ע ד"מזבח אדמה תעשה לי גו'" — שהל"ת כאן קודמת להעשה לפי ש"העדר קודם ליש", והטעם שלא פי' אדה"ז (כפי' האברבנאל ועוד) שענין הביטול נרמז ב"מזבח אדמה" תש"נ 96