ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיחה א דעת הרמב"ם בדין "רשות משנה" (הל' נזקי ממון פ"ד ה"ט ושם פ"ו ה"ו) והשינויים בל' הרמב"ם (בשתי ההלכות הנ"ל); פלוגתת רש"י והמאירי (ב"ק לט, א) בגדר "רשות משנה"; הדין ד"רשות משנה" בפנימיות הענינים תשנ"ב  
שיחה ב פרש"י כג, טו ד"ה חודש האביב והשינויים בפרש"י ס"פ וארא ולקמן תשא לד, יח ושתיקת רש"י בפ' בא יג, ד; שקו"ט בפרש"י בפ' ראה (טז, א) מתי מעברין את השנה תנש"א  
שיחה ג פרש"י כד, ו ד"ה באגנות — שקו"ט באופן הכנסת בנ"י לברית לפי שיטת רש"י בפשוטו של מקרא תש"נ