ספריית חב"ד ליובאוויטש

פתח דבר

בקשר לי"ט­כ' כסלו, ראש השנה לתורת החסידות, בו נתמלאו מאתיים שנה להדפסה ראשונה של ספר התניא (כ' כסלו תקנ"ז1)

— ולהעיר שבשנה זו (גם) נתמלאו מאתיים וחמישים שנה (ר"ה תק"ז) מעליית הבעש"ט להיכל המשיח ועל שאלתו אימתי קאתי מר ענהו לכשיפוצו מעיינותיך חוצה2

וימי חנוכה דאזלינן מיני', שהנס קשור עם ההתגברות והניצחון דחכמת התורה (ובפרטיות יותר שמן שבתורה — רזין דאורייתא) —

הננו מוציאים לאור בזה — בהמשך לספרי לקו"ש שהופיעו3 — ספר לקוטי שיחות חלק לו על ספר שמות (הכרך השני של הספר התשיעי של לקו"ש).

{*} {*} {*}

כרך זה כולל:

א) הלקו"ש על פרשיות התורה (והמועדים) ד(זמן קריאת) ספר שמות שנדפסו בקונטרסים בודדים מדי שבוע בשבוע, במשך שנות תש"נ — תשנ"ב4.

ב) מכתבים שתוכנם שייך לפרשיות השבוע (ומועדים) הכלולים בספר. וכדאי לציין, שמדור זה לכ"ד טבת כולל לקט מכתבים וביאורים בספר התניא; יו"ד שבט — מנהגי יארצייט; תרומה — עניני ביהכנ"ס כו'.

ג) בסוף הספר — לקט מכתבים בעניני רפואה5 — הוספה לפ' משפטים6. (מפני ריבוי החומר נדפסו בפני עצמם בסיום הספר ונחלקו למדורים).

וזאת למודעי: חלק מהמכתבים שבכרך זה נדפסו בסדרת "אגרות­קודש" מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח, שהולכת ונדפסת כעת על סדר השנים (לע"ע יצאו לאור כ"ג כרכים7). וע"פ בקשת רבים נלקטו כאן מהמכתבים שתוכנם שייך לפרשיות השבוע (ומועדים) דספר שמות.

ד) לתועלת המעיינים הוספנו בסוף הספר (כמו בכרכים ל­לה) מפתח ענינים, פסוקים, מאחז"ל וספרים.

{*} {*} {*}

ויה"ר שנזכה בקרוב להו"ל עוד שיחות ומאמרים של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, וזכות לימוד והדפסת תורתו הקדושה, תוסיף בחיזוק התקשרות שלנו עם כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, ובחודש טבת זה

ירח8 שהגוף נהנה מן הגוף, שהגוף כביכול דלמעלה, מהותו ועצמותו ית', נהנה (כביכול) מהגוף (דלמטה) דכאו"א מישראל, שקאי (בעיקר) על המעמד ומצב דלעתיד לבוא, שאז הנשמה ניזונית מן הגוף, ויתירה מזה, הנאת העצמות כביכול מן הגוף9

תבוא בפועל ובגילוי הגאולה האמיתית והשלימה, התחלת הגאולה ושלימותה, ע"י משיח צדקנו — "יעמוד10 מלך מבית דוד כו'" עד ש"יתקן את העולם לעבוד את ה' ביחד, שנאמר11 אז אהפוך אל עמים גו' לעבדו שכם אחד".

וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח יקום ויגאלינו ויוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה, ונלמוד תורה מפיו של משיח צדקנו12, "תורה חדשה מאתי תצא"13, ומלך ביפיו תחזינה עיניך14 בהתגלות מלכותו לעין כל, תיכף ומיד ממש, והיתה לה' המלוכה15, אמן כן יהי רצון.

ועד להפצת שיחות

ה' טבת, ה'תשנ"ז

ברוקלין, נ.י.


1) קצוה"ע ע' קכ. קלט.

2) אגרת הבעש"ט (נדפסה בסוף הספר בן פורת יוסף; בספר המכתבים מהבעש"ט ז"ל ותלמידיו (לבוב תרפ"ג, וכותב המו"ל שהעתיקה מן המכתב — כת"י חתנו של הבעש"ט הרה"צ וכו' ר' יחיאל — החתום בעצם כתי"ק של הבעש"ט), בספר גנזי נסתרות (ירושלים ת"ו תרפ"ד) ח"א סי' סה. בספר הבעש"ט (לודז תרח"ץ) פ' נח הגהה יג. וחלק ממנה בתחלת ספר כתר שם טוב, וספר לקוטי אמרים להה"מ ממעזריטש).

3) ראה רשימה מפורטת לקמן בסוף הספר.

4) וזאת למודעי, אשר השיחות שנאמרו בשנים הנ"ל ויצאו לאור בשעתם בקונטרסים בפני עצמם — לא נכללו בהוספות דספר זה, אלא נדפסו ב"ספרי השיחות תש"נ" — תשנ"ב — כל שנה — בשני כרכים.

5) שלא נדפסו עדיין בספרי לקוטי שיחות.

6) ורפא ירפא — מכאן שנתנמה רשות לרופא לרפאות (משפטים כא, יט. ברכות ס, סע"א. ב"ק פה, א).

7) הכוללים המכתבים עד סוף שנת תשכ"ה.

8) מגילה יג, א.

9) ספר השיחות ח"א תשנ"ב ע' 237.

10) רמב"ם ספי"א דהל' מלכים.

11) צפני' ג, ט.

12) ראה רמב"ם הלכות תשובה פ"ט ה"ב. לקו"ת צו יז, א­ב. שער האמונה פנ"ו ואילך. ועוד.

13) ישעי' נא, ד. ויק"ר פי"ג, ג.

14) ישעי' לג, יז.

15) עובדי' בסופו.