שמות

שיחה א (תנש"א) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
הצורך בב' הפירושים ברש"י עה"פ (ב, יד) ויירא משה; דברי המדרש (ב"ר ר"פ עו) "שני בני אדם הבטיחן הקב"ה ונתייראו" ופלוגתת המפרשים אם זהו שבחם או ש"ראוי שלא לירא"; שקו"ט בגדר מדת הבטחון ויסוד הוודאות לבטחון האדם אע"פ שיתכן שגרם החטא; ביאור פתגם הצ"צ "טראכט גוט וועט זיין גוט"
שיחה ב (תשנ"ב) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
"מה זכות יש בידם שאוכל להוציאם . . בזכות התורה שהן עתידין לקבל כו'" (שמו"ר פ"ג, ד) — איך מהני זכות קבלת התורה שלהם בעתיד שעבורה יצאו ממצרים; ביאור האגדה שהובאה בר"ן (סוף פסחים) ד"בשעה שאמר להם משה כו' תעבדון כו' היו מונין כל אחד ואחד לעצמו", וגירסת השבלי הלקט שמשה א"ל "תעבדון גו'" בהיותם במצרים; תוכן ההשתוקקות של ישראל לקבלת התורה ע"פ פנימיות הענינים

כ'—כ"ד טבת (תש"נ)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ביאור ל' אדמו"ר הזקן בהל' ת"ת שלו (פ"ב סי"א) אודות החיוב ללמוד הלכות המצות שאינן נוהגות בזה"ז "בחבור הרמב"ם ז"ל"; כמה אופנים בגדר חיוב ת"ת וההבדל בזה בין שיטת הרמב"ם ושיטת אדה"ז, ולשיטתם בפירוש "שליש בתלמוד"; שיטת אדה"ז שיש עדיפות ללמוד הלכות פסוקות דכל התורה כולה מלימוד קצת הלכות בטעמיהן בדרך קצרה — והתעוררות ע"ד לימוד שיעור קבוע בספר משנה תורה להרמב"ם בכל יום

וארא

שיחה א (תשנ"ב) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
פרש"י עה"פ ט, ח ד"ה וזרקו משה — דיוק ל' רש"י "נסים הרבה", אף "שלא חשיב אלא תרתי"; שקו"ט אם עצם הולדת השחין הי' בדרך נס; החידוש המיוחד במטרת מכת שחין שלכן דוקא במכה זו ארעו "נסים הרבה"
שיחה ב (תנש"א) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
השייכות של סיום ההפטרה — "ולך אתן פתחון פה גו'" (יחזקאל כט, כא) לתוכן הפרשה; כמה ביאורים בכוונת המכות ובענין כבדות לבו של פרעה והתיווך ביניהם; ביאור היסוד שכל העולם הוא "בשביל ישראל ובשביל התורה" (רש"י ר"פ בראשית)

ר"ח שבט (תש"נ)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
"בעשתי עשר חודש באחד לחודש גו' הואיל משה באר את התורה גו'" (ר"פ דברים) — "בשבעים לשון פירשה להם" (רש"י עה"פ); מדוע הוצרך לתרגם את התורה לבנ"י בשבעים לשון; חלות שם "תורה" על עניני תורה הנלמדים ונכתבים בשאר לשונות; השייכות לגדר "משנה תורה" ש"משה מפי עצמו אמרה" (מגילה לא, ב. זח"ג רסא, א) ויום ההילולא של כ"ק אדמו"ר הריי"צ (בעשירי בשבט)

בא

שיחה א (תשנ"ב) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
פרש"י יב, יב ד"ה ועברתי (והשינוי מלשון המכילתא שם); ההבדל בין "אני יוצא בתוך מצרים" (יא, ד) ו"ועברתי גו'"; הנס ד"ופסחתי עליכם" ע"פ פשוטו של מקרא; שני הענינים ב"יציאת" הקב"ה למצרים ע"פ פנימיות הענינים וההוראה למעשה בעבודת כאו"א בקירוב לבן של ישראל לאביהם שבשמים
שיחה ב (תש"נ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
התואר "צבאות ה'" שניתן לישראל בצאתם ממצרים; פלוגתת הבבלי (שבועות לה, ב) ומס' סופרים (רפ"ד. וירושלמי מגילה פ"א ה"ט) בשיטת ר' יוסי ש"צבאות" לא הוי בכלל שמות שאינם נמחקים — ע"ד ההלכה וע"ד הדרוש
שיחה ג (תנש"א) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
פרש"י עה"פ יג, יג ד"ה וערפתו — הקשר בין שני הענינים ברש"י (א) עורפו בקופיץ כו', (ב) "הוא הפסיד ממונו של כהן כו'"; דיוק ל' רש"י "יפסיד ממונו" (ולא "יופסד", כבש"ס (בכורות י, ב) והנפק"מ להלכה; גדרו של פדיון פטר חמור ע"ד הפשט

בשלח

שיחה א (תש"נ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
פרש"י עה"פ (טו, טז) ד"ה תפול עליהם אימתה וד"ה ופחד — אימה על הרחוקים ופחד על הקרובים ע"פ פשט ובעבודת האדם
שיחה ב (תשנ"ב) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
לשון אדה"ז בשו"ע או"ח (סי' שס"ג) דסעודת מלוה מלכה "אינה חובה כ"כ אלא מצוה מן המובחר בלבד"; שקו"ט במקורה וטעמה של סעודת מלוה מלכה; שני הגדרים ד"קדשו במן" ו"ברכו במן" (ב"ר פי"א, ב); ביאור דברי הב"י (טאו"ח סי' ש) שיש אבר באדם ש"אינו נהנה באכילה אלא במוצאי שבת"
שיחה ג (תנש"א) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
ההבדל בין שיטת רש"י עה"ת והמכילתא (טז, כו) בטעם שלא ירד המן ביו"ט; שקו"ט בחיוב לחם משנה, וביאור ל' הרמב"ם בזה בהל' ברכות (פ"ז ה"ד) והל' שבת (פ"ל ה"ט); גדר חיוב לחם משנה ביו"ט

ט"ו בשבט (תנש"א)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
"ארבעה ר"ה הם בא' בניסן ר"ה למלכים ולרגלים כו' באחד בשבט ר"ה לאילן כו'" — הקשר בין ר"ה "למלכים" ו"לרגלים" (החלים ביום אחד), והשייכות המיוחדת שלהם לר"ה לאילן; הטעם שהמועדים נקבעו לפי זמני תבואת השנה והמעלה באילנות על זרעים

יתרו

שיחה א (תנש"א) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
פרש"י עה"פ (יט, ו) ד"ה אלה הדברים; שקו"ט בפי' הכתוב (שם, ג) "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבנ"י" לפי פרש"י עה"ת, והשינוי בין ל' רש"י והמכילתא שם
שיחה ב (תשנ"ב) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
ביאור דברי הרמב"ן (כ, יג) שכיבוד אב ואם הוא מחמשת הדברות "בכבוד הבורא . . כי לכבוד הבורא צוה לכבד האב המשתתף ביצירה"; דברי החיד"א (פתח עינים לקידושין לא, א) שמצות כבוד אם ואם ביטלה סברת אוה"ע ש"כבוד עצמו הוא דורש"; שקו"ט מדוע אין בכיבוד או"א גדר (מעין) שיתוף
שיחה ג (תש"נ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
הטעם שציווי הראשון אחרי מ"ת הוא "לא תעשון אתי גו'" (כ, כ); החידוש דמ"ת באופן הביטול אל הקב"ה; ביאור בתורת אדה"ז (הובאה בס' השיחות תרצ"ט ע' 337 ואילך) אודות המל"ת "לא תעשון אתי" והמ"ע ד"מזבח אדמה תעשה לי גו'" — שהל"ת כאן קודמת להעשה לפי ש"העדר קודם ליש", והטעם שלא פי' אדה"ז (כפי' האברבנאל ועוד) שענין הביטול נרמז ב"מזבח אדמה"

משפטים

שיחה א (תשנ"ב) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
דעת הרמב"ם בדין "רשות משנה" (הל' נזקי ממון פ"ד ה"ט ושם פ"ו ה"ו) והשינויים בל' הרמב"ם (בשתי ההלכות הנ"ל); פלוגתת רש"י והמאירי (ב"ק לט, א) בגדר "רשות משנה"; הדין ד"רשות משנה" בפנימיות הענינים
שיחה ב (תנש"א) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
פרש"י כג, טו ד"ה חודש האביב והשינויים בפרש"י ס"פ וארא ולקמן תשא לד, יח ושתיקת רש"י בפ' בא יג, ד; שקו"ט בפרש"י בפ' ראה (טז, א) מתי מעברין את השנה
שיחה ג (תש"נ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
פרש"י כד, ו ד"ה באגנות — שקו"ט באופן הכנסת בנ"י לברית לפי שיטת רש"י בפשוטו של מקרא

תרומה

שיחה א (תשנ"ב) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
החידוש בפירוש הצמח­צדק (אוה"ת פרשתנו ע' א'תמב) דענין "אינו זז לעולם" הנאמר במקדש (ויק"ר פ"ב, ב) — הוא משום דכתיב "למקדש מעט . . אלו בתי כנסיות" (מגילה כט, א) — לגבי פי' הרמב"ם בסהמ"צ (מ"ע קעו) ועוד ביאורים במאמר זה; שיטת הזהר (ח"ב נט, ב. ח"ג כו, א) דמ"ע של "ועשו לי מקדש" כוללת גם בנין ביהכנ"ס; הענין ד"ושכנתי בתוכם . . בתוך כאו"א מישראל" בהלכה
שיחה ב (תנש"א) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
פרש"י כו, ה באופן הנחת היריעות על המשכן — הטעם שהביא רש"י דעת הברייתא דמ"ט מדות, אף ש"הכתוב בפרשה זו" מסייע לדעת הש"ס (שבת צח, ב), ולקמן (כו, יב ד"ה וסרח העודף) נקט רק כדעת הברייתא
שיחה ג (תש"נ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
גדרה של "אמה טרסקין" לדעת הרמב"ם (הל' בית הבחירה פ"ד ה"ב) שבבית שני "הניחו אמה יתירה בין הקדש ובין קדה"ק ולא בנו כותל כו' אלא עשו ב' פרוכות כו'"; שקו"ט בלשונו שם "אבל במקדש ראשון לא היתה שם אלא פרוכת אחת בלבד"; דברי הזהר (ח"ב ד, א) שמנה את ה"דביר" לא' מחלקי המקדש והנפק"מ להלכה מהביאור ע"ז בלקוטי לוי"צ לזהר שם

תצוה

שיחה א (תנש"א) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
פרש"י כח, י ד"ה כתולדותם — החידוש בפרש"י "כסדר שנולדו"; שיטת הרמב"ם (הל' כלי המקדש פ"ט ה"ט) ב"כתולדותם" — כסדר לידתן מצד האמהות; ההבדל בין ב' השיטות הנ"ל בפנימיות הענינים
שיחה ג (תשנ"ב) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
פלוגתת הרמב"ם והראב"ד (סוף הל' כלאים) אם הותרו כלאים בבגדי כהונה במקדש רק בשעת עבודה ואם היו כלאים רק באבנט או גם בשאר בגדי כה"ג, וייחודו של האבנט — ע"ד הלכה ובפנימיות הענינים; ביאור ל' הבחיי (קדושים יט, יט) בטעם איסור כלאים

פורים

שיחה א (תש"נ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
ספיקו של אחשורוש "מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך גו'"; פרש"י א, ח ד"ה יסד וד"ה על כל רב ביתו; החידוש המיוחד בסעודה זו ע"פ פרש"י (פשוטו של מקרא)
שיחה ב (תנש"א) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
ג' הטעמים שאין אומרים הלל בפורים (מגילה יד, א) — (א) נס פורים הי' בחו"ל, (ב) קריאת המגילה היא במקום הלל, (ג) אכתי עבדי דאחשורוש אנן — והנפק"מ בעבודת האדם

תשא

שיחה א (תש"נ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
לעולם אל ישנה אדם מן המנהג שהרי משה עלה למרום ולא אכל לחם (ב"מ פו, ב) — השינויים בזה בין ל' הש"ס, שמו"ר (פמ"ז, ה) וב"ר (פמ"ח, יד); ג' אופנים בהעדר אכילת משה רבינו בהר, וג' הפירושים (שמו"ר פמ"ז, ז) מה הי' מאכלו של משה בהר — והתיווך ביניהם
שיחה ב (תשנ"ב) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
ביאור בלקוטי לוי"צ על זהר פרשתנו (ח"ב ע' קמ) שהחיוב לומר דבר בשם אומרו הוא רק "כשהאומר הדבר אמר לו זה האומרו", משא"כ אם לא שמע ממנו — דלכאו' עדיין ישנו הלאו ד"אל תגזול דל" (מג"א או"ח סקנ"ב סק"ב); הטעם שמצינו ריבוי מאמרי רז"ל שלא נאמרו בשם אומרם; השייכות בין אמירת דבר בשם אומרו ל"קנין תורה"

ויקהל

ויקהל (תשנ"ב) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
המבעיר כל שהוא חייב והוא שיהא צריך לאפר (רמב"ם הל' שבת רפי"ב); הטעם שהתחיל הרמב"ם בתנאי ד"צריך לאפר" — אף שעיקר חיובא דמבעיר "אינו משום שריפת וכליון העצים אלא משום ריבוי האש" (אדה"ז בשו"ע הל' יו"ט סתצ"ה קו"א סק"ב) — בפנימיות הענינים

ויקהל — פקודי

ויקהל — פקודי (תנש"א) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
פלוגתת הרמב"ן (ר"פ ויקהל) והרמב"ם (ריש הל' ביהב"ח) אם עיקר כוונת המשכן הוא ש"תהי' שכינתו ביניהם" או בשביל עבודת הקרבנות; הקשר לפלוגתתם אם השראת השכינה במשכן היתה בדרך מעבר או בדרך התלבשות; ביאור דברי הזהר (ח"ג עג, א) אודות שני הקשרים בין ישראל וקוב"ה — גליא וסתים

פ' החודש

ויק"פ — פ' החודש (תש"נ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית גו' ואבחר בדוד גו' (מ"א ח, טו­טז — בהפטרת פ' פקודי) — הקשר בין הבחירה בירושלים והבחירה בדוד (ע"פ זהר ויקהל קצח, א); השינוי בל' הרמב"ם ע"ד הנצחיות דירושלים (פיה"מ זבחים פי"ד מ"ח. הל' ביהב"ח פ"א ה"ג); ביאור לשון המדרש (שמו"ר פט"ו, יא) "משבחר הקב"ה בעולמו כו' וכשבחר ביעקב ובניו קבע בו ר"ח של גאולה"
פ' החודש (תנש"א) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
"אין מפסיקין בין פרה להחודש . . סימניהון . . בין הכוסות הללו [ד' כוסות דליל פסח] . . בין השלישי לרביעי לא ישתה" (ירושלמי מגילה פ"ג ה"ה) — החידוש בהלכה שנלמד מסימן זה, והקשר ביניהם ע"פ פנימיות הענינים; שקו"ט בדברי אדמו"ר מהר"ש (סד"ה זאת חוקת תרכ"ט) שגם צדיקים צריכים לעשות תשובה

הוספות

שמות

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
שקו"ט באיזו שנה עמד משה לפני פרעה, ואם מיתת משה אהרן ומרים היתה באותה שנה הוראה מיום לידת משה שחינוכו וכו' קשור עם יוכבד ומרים, לענין חינוך הבנות ב"בית רבקה"

כ"ד טבת

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
מעלת לימוד חומר קריאה ע"ד אדמו"ר הזקן תולדותיו ושיטתו אופן עריכת ספרי מאמרי אדמו"ר הזקן ע"י כ"ק אדמו"ר מעלת ספר "מאמרי אדמו"ר הזקן­תקס"ב", אפילו לגבי מאמרי הלקוטי תורה "ניתוח כתב היד" של רבינו הזקן סיום הש"ס בכל שנה בי"ט כסלו או כ"ד טבת שלא לשנות את התניא מדפוס וילנא תר"ס מענה על שאלה בענין איסור אמירת ביאורים בתניא שקו"ט בלשון "מפי ספרים ומפי סופרים" שבתניא תיקוני טעויות דפוס וספר ביאורים בתניא דחיית ביאור אחר בדברי רבה "כגון אנא בינוני" ביאור ב"חינוך קטן" (הקדמת שער היחוד והאמונה), וסדר בלימוד תורת חב"ד לימוד תו"א ולקו"ת דהפרשה; שקו"ט באגרת הקודש סימן א' במ"ש "בחינת הזרועות והגוף" והשמיט "ראש", וכן מ"ש "טעמה כי טוב סחרה" וכו'

בא

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
אופן השפעה על אנשי צבא להניח תפילין

י' שבט

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
שמיעת מאמר מכ"ק אדמו"ר משפיע על כל ה' חלקי הנשמה סיפור פתגם אדמו"ר הריי"צ בענין ד' אמות הקרובות לראש ההר וביאור בזה ע"פ נגלה; הגירסא "רבא" בתניא פ"ז ההשתדלות ב"רעליס טיים" בקשר ליום ההילולא אין יו"ד שבט יום מתאים ל"טיולים" הקשר ד"רפואה" לאדמו"ר הריי"צ; מראה מקומות לביאור הענינים שבד"ה חייב אדם לברך תרל"ח לאדמו"ר מהר"ש עבודה לטובת ישיבת תומכי תמימים, בפרט לאחר י' שבט וכ"ד טבת, אשר ספרו הראשון של רבינו הזקן הוא "הלכות תלמוד תורה" מנהגי יארצייט: מספר הקדישים; תפילת האבל לפני התיבה בליל שבת; לימוד משניות אותיות שם הנפטר; לימוד משניות באות הנכפלת; מה עדיף — אותיות השם או לימוד ע"פ הסדר; קריאה בתורה ועלי' למפטיר; סדר לימוד; צדקה לפני התפילה ברכת הזימון בסעודה שלישית ותפילה לפני התיבה במוצ"ש שלפני היארצייט קדיש שאחר מזמור שיר ליום השבת לעבור לפני התיבה בשבת שלפני יאצ"ט כשיאצ"ט חל בר"ח באמצע האבילות קביעת זמן היארצייט לפי מקום הפטירה, זמן הפטירה ולא הקבורה

בשלח

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
הפטרת שירת דבורה וההוראה מזה עבור בנות ישראל שהם העיקר בבית שקו"ט בבירור זמן אכילת המן אחר מות משה ההנהגה בארץ הקודש בזמן התקפת הטילים במלחמת המפרץ

ט"ו בשבט

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
יום מסוגל לצמיחת פעולות לימוד התורה ופירותיהם האדם עץ השדה וצריך לצמוח ולשגשג בעניני יהדות חג הסיום דבית רבקה בט"ו בשבט יום סגולה לרפואה

יתרו

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
אופן הדפסת שם השם באנגלית רמז בסיום מס' שבת (בעניני מדידה דמקוה) על כללות עבודת השם הערות על הספר דיני ומנהגי שבת באידיש

משפטים

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
התעוררות ע"ד ביסוס החוקים האזרחיים בארץ ישראל בעניני חושן משפט על דיני התורה ההכרח להתדיין בדין תורה אצל המרא דאתרא איך שייך התראה על עונש גיהנום מכתבים לקראת המלוה­מלכה דחברת גמילות חסדים שומרי שבת: תשמ"ז­תשנ"ב עצה מהי הדרך הטובה ביותר להשתמש בממון: קרן גמילות חסדים בעניני "היתר עיסקא" האם כדאי להשיג הלואה ולהשקיע בנכסי דלא ניידי

אדר

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
מרבין בשמחה — שמחת בנין ביהמ"ק והגאולה מזלו דגים שאין פורשים ממקור חיותם ביטול העצבות בכלל ובפרט באדר "מרבין בשמחה" — גם נשי ובנות ישראל

תרומה

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
בית המקדש הוא יסוד בעולם מעלת שיעורי תורה בבית כנסת חי שנים של מרא דאתרא בבית כנסת סמכות ועד בית הכנסת "צמח צדק" בירושלים העתיקה מקום העמדת הארון­קודש בבית כנסת פרוכת בתוך הארון­קודש מחיצה בין גברים לנשים בבית כנסת שיעורי מחיצה הכרח המחיצה במיוחד בזמננו בית כנסת שרוצים חבריו להפוך ל"קונסרבטיב" ביכנ"ס שיש בו מיקרופון בשבת ויו"ט יש להרבות בבתי כנסת בזמננו

תצוה

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
שקו"ט במ"ש בתורה אור ד"ה בכ"ה בכסלו בענין הדלקת הנרות בבית המקדש המזבח שבכל אדם הוא הלב

פורים קטן

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
"זה הקטן גדול יהי'"

פורים

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
הוראות מימי הפורים לימי מלחמת העולם השני' הערך הדתי שבמצות "מתנות לאביונים", ומיסודי החסידות שאהבת ה' והתורה קשורה עם אהבת ישראל פירוש חסידי במ"ש "ורבים מעמי הארץ מתיהדים"

תשא

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
שקו"ט בענין "אין אדם אוסר דבר שאינו שלו" בעשיית העגל ע"י אהרן ציור הלוחות צ"ל שלא בצורת חצי עיגול

עניני רפואה

א. רשות ונתינת­כח לרופא לרפאות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
מחלוקת הרמב"ם והראב"ע (והרמב"ן) בענין השתמשות ברפואות והלכה רווחת בישראל כהרמב"ם להשתמש ברפואות רפואה מכאן ולהבא ויש גם למפרע וכן ברפואת הנפש ע"י תשובה תיקון מכאן ולהבא או למפרע רופא בכפר חב"ד כשהרופא יודע שהוא שליח הקב"ה אין חשש כלל ורפואותיו מצליחות ביותר "רשות" פירושו "כח" מלמעלה הכרח קיום הוראות הרופא ואין בזה בזבוז זמן קיום הוראת חז"ל לשמוע בקול הרופא ומתוך שמחה הרופא הוא שליח התורה לרפאות ואפילו אם אינו יודע זאת; איסור תעניות וסיגופים שמיעה בקול הרופא היא הוראת התורה גם אם אין מבינים זאת הכרח הבטחון ושלילת חששות משהי' בבית הרפואה מילוי הוראות הרופא בפועל
ב. רופא מומחה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
לעשות כהוראת ב' רופאים מומחים הכרח להתייעץ דוקא עם מומחה לאותו דבר; ע"פ הוראת הרופא אפשר להיות מיעוט בלימוד משום עת לעשות גו'; התעסקות בבריאות הנפש; קביעות עתים בלימוד החסידות רופא מומחה שאינו יהודי — בעניני רפואה אין הבדל כלל וכן ראינו בנשיאינו הק' כשאומר הרופא שב ואל תעשה יש לשאול עוד מומחה רופא מומחה צריך להכריע בין דעת ב' רופאים לשלוח תיאור המצב למוסד של מומחים מעלת רופא כללי שיכריע בין דעת כל הרופאים הפרטיים ברופאים מומחים צריכים להתדבר ביניהם כיצד להכריע בין דיעות כמה רופאים השוואת הרופאים דארצות הברית ודארץ הקודש ההחלטה תלוי' במומחיות של המייעצים כדעה אחידה דב' מומחים מעלת רופא שיש בו אימון
ג. התחזקות באמונה ובטחון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
הדרך והצינור לקבלת הרפואה ע"י רופא — בטחון ואמונה בטחון ואמונה בהשם שהוא "רופא כל בשר ומפליא לעשות"; שמירת ג' שיעורי חת"ת פתגם אדמו"ר הצמח­צדק "ניתן רשות לרופא לרפאות" אבל לא לפעול עניני נמיכת הרוח כו' חיזוק הבטחון ממשיך הברכה מי שראה את חסדי השם בחייו בודאי צריך לבטוח בהשם בעניני רפואה, הבטחון הוא לא רק בעניני עוה"ב אלא גם בעניני עוה"ז, וגם ע"פ חכמת הרפואה מועיל הבטחון; השתתפות בההתוועדויות המביאות רפואה שלא להרבות ב"בדיקות" (טעסטן) אלא לעשות כעצת רופאים ולבטוח בהשם "ווי מען פרעגט אזוי ענטפערט מען", אפשר שהשאלה ברופאים היא היא הדרך התמיהה על החסרון בבטחון בהשם לאחר שראו חסדיו
ד. להעסיק כח המעשה ולא כח המחשבה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
קיום עצת הרופאים רק בנוגע לפועל אבל לא להתעמק במצב הבריאות, מחשבה שאין בה תכלית "שיעשו כהוראות רופאים מומחים . . אין להתפעל מחוות דעתם" נפילת הרוח מעניני בריאות היא היפך התורה, ואין להתעמק כלל וכלל במצב הבריאות הסחת הדעת לגמרי ממחשבה ע"ד הבריאות ורק קיום הוראות הרופא
ה. תורה ומצוות ורפואת הנפש מביאים רפואת הגוף . . . . . . . . . . 288
הכלי לקבל ברכת השם בעניני רפואה — חיזוק בתומ"צ, הנחת תפילין בכל יום, נתינת צדקה ואמירת תהלים, השפעה על הזולת בזה הדלקת נש"ק, צדקה ותהלים על הרופא עצמו לעורר את המטופלים אצלו שישפרו את בריאות נפשם ע"י קיום תומ"צ; ניתוח פרוסטטה בלי ניתוק השביל רפואת עינים — הקשר לפקוח עינים עוורות לאור התורה על הרופא לקרב את הבאים אליו לתומ"צ הכרח רפואת הנפש עם הגוף בריאות הגוף ע"י בריאות הנפש, והרמז לזה במצות תפילין רוחניות וגשמיות קשורים זב"ז הרוחניות דישראל חד עם הגשמיות, "גוי אחד בארץ", סדר היום — תפילה, תורה, דרך ארץ סטודנט לרפואה שלמד בישיבת ליובאוויטש צריך לנצל את מעמדו; כמו תורשה גשמית כך יש לכל יהודי "ירושה" מהר סיני בריאות הגוף ע"י בריאות הנשמה רפואת הנפש תלוי' בתורה ומצוות זהירות בפת שחרית ולימוד בדבר המהנה אותו; סיפור מאדמו"ר הריי"צ שהוא מומחה בתומ"צ ומדוע רוצה השומע לקבל דעתו דוקא בעניני מסחר הנכנס לבית הרפואה צריך לקרב את הנמצאים עמו לתומ'צ "אינני פראפעסאר בחכ' הרפואה וכו'" תפילין — סגולה מגד מחלת "סכיזאפרעניא" קשעהמ"ט בכוונה — סגולה נגד קשיים בנשימה; צ"ל גם עצת הרופא סגולה לעצבים וכעס — צדקה, לימוד חובת הלבבות, בדיקת המזוזות זהירות בכשרות תוסיף ברפואה זהירות באכילת פירות שמיטה ועבודה בשמחה דיוק בכשרות ובהנחת תפילין בדוקות תניא ומזוזה האיסור לחזור מהבטחה לצדקה
ו. נתוח, וטפול באברים פרטיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
במקום ספק בניתוח שב ואל תעשה עדיף דחיית ניתוח כשאפשר ע"י דיעטא ניתוח מסובך שאין בו וודאות כ"כ אין לעשותו בחודש אלול ולא באב, ובתחילת השבוע טיפול בורידי הרגל שלילת בדיקות מסוכנות בניתוחים שאי אפשר להחזירם יש להיזהר ביותר ניתוח שקדים טיפול בריאות ניתוח טחורים; ניתוח על הרחם ניתוח לשבר חגורה לשבר טיפולים באבנים בכליות הסרת "מאל" שעל העור טיפול בדיסקוס ניתוח המוח (לובוטומי) הקטנת הקיבה ניתוח או הקרנות טפולים בקומפרסים ניתוח ביד וזהירות שלא לפגוע בנענוע האצבעות כירופרקטיקה נסיעה לטבריא לצרכי רפואה ניתוח ברגלים גידי הרגלים אולקוס (אלסער) ניתוח על קאטאראק טיפולים בעינים, סגולות שונות טיפולים באזנים טיפולי שינים מחלת העור הנק' סאראיאסיס לחץ הדם — תלוי במצב הרוח "אויסשלאג" מחלת הנפילה גמגום כשהקנה צר "פורונקול" ילד ששינתו קלה הפרעות בשינה הרטבת לילה בילדים מעלת היסח הדעת בחיזוק כוחות הגוף) יחס הורים לבתם ילד החי בעולם הדמיון עצות לדכאון בריאות הנפש — טיפול אצל רופאים, לא רופאים שיסודם הניגוד לכבוד ה' וכבוד אב ואם רופאי עצבים סיכוי להתרפא ממחלת עצבים טיפולים במחלות נפש
ז. סמי מרפא, זריקות וכו' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
טיפולים בכאבי ראש שינויי וסת דגיל הבגרות משפיעים על הראש וכו' הידרא קארטיזאן טיפולים ע"י אינסולין או דברים אחרים מיעוט טיפולים בהלם או אינסולין כדורים המזרזים את התפתחות הילד; לא להתנות עם ה' בנתינת צדקה לרפואה זריקות חיסון לילדים קטנים שקו"ט בטיב סממני רפואה כדורים ללחץ דם שילוח סממני רפואה ע"י מי שאינו מכיר את החולה אישית
ח. טפול רפואי בשיטת ה"מדיטצי'" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
יש איסור של עבודה זרה במדיטצי' של אוה"ע, ולכן כדאי לייסד שיטה שאינה קשורה בע"ז שלילת השימוש בשיטות אלה הקשורות עם עבודה זרה צ"ל פעולה להציל מהסכנה המידית ולעשות באופן המותר

מפתחות

מפתח ענינים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
מפתח פסוקים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
מפתח מאחז"ל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
מפתח ספרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415