ספריית חב"ד ליובאוויטש

שבת חזון פתגם הרה"צ רלוי"צ מבארדיטשוב דבשבת חזון "מראין לכאו"א מישראל המקדש דלעתיד מרחוק" — ביאור הלשון "מראין. . מרחוק"; העילוי בראיית ביהמ"ק הג' כששבת חזון חל בתשעה באב תנֵש"א 8