ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיחה א פרש"י עה"פ ד, מא ד"ה אז יבדיל — הטעם לחרדת משה בהבדלת ג' ערי מקלט בעבר הירדן "אע"פ שאינן קולטות עד שיבדלו אותן שבארץ כנען"; ביאור אריכות לשון הרמב"ם בהל' רוצח פ"ח הלכות א­ג, ופלוגתת רש"י והרמב"ם במהות מעשה משה בהבדלת ערי מקלט בעבר לירדן; ביאור פלוגתתם ע"פ פנימיות הענינים תש"נ 14
שיחה ב הטעם שהקדים הרמב"ם תפילין של ראש לשל יד במנין המצות בריש הל' תפילין וכן בכל פעם בגוף ההלכות דהל' תפילין; ביאור הצפנת­פענח בחילוק בין תש"י ותש"ר, דבשל יד המצוה היא מעשה הקשירה ובשל ראש שיהיו מונחים על הראש; התאמת חילוק זה עם תוכנם ע"פ פנימיות הענינים תנש"א 22