תצא (תנש"א) ביאור אריכות דברי הרמב"ם בריש הל' אישות ע"ד גדר האישות שקודם מ"ת והנפקותא להלכה; הקשר ע"ד הדרוש בין תחילת ספר נשים לסוף ספר זמנים (שלפניו) "נר ביתו קודם משום שלום ביתו כו' שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם כו'" 30