ספריית חב"ד ליובאוויטש

ר"ה (תשנ"ב) אחר קריאת התורה יכין עצמו לתקוע בשופר (סידור אדמו"ר הזקן "סדר תקיעות") — ביאור מהות הכנה זו; שקו"ט בשיטת אדה"ז בענין אמירת "לשם יחוד" קודם כל מצוה 43