אבודרהם
שו"ת ר"א בן הרמב"ם
אגרת דר"ש גאון
אוצר הפוסקים
אור זרוע
אור צדיקים
ס' אלימה (להרמ"ק)
אמונות ודעות (להרס"ג)
בן פורת יוסף
בנין שלמה, שו"ת
בית רבי
גליוני הש"ס (להר"י ענגל)
ס' דברי שלום (להרא"ש מזרחי)
דרישות בעניני המלאכים (להרמ"ק)
הלכות קטנות, שו"ת
השיב משה, שו"ת
ספר הזכרונות (לכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע)
חובת הלבבות
חוט השני, שו"ת
חיי אדם
חכם צבי, שו"ת
חמדת ישראל (להר' מאיר דן פלאצקי)
חסד לאברהם
חקרי לב
ספר חרדים
חתם סופר, שו"ת
טורי אבן (על הרמב"ם)
ספר הישר לר"ת
כל בו
כף החיים
כתבי האריז"ל
מאור עינים
מגלה עמוקות
מהר"ם מרוטנבורג, שו"ת
מטה אפרים
מנהגים ישנים מדורה
מנורת המאור
מנחת חנוך
משנת חסידים
משנת יואל
נודע ביהודה, שו"ת
נימוקי מלבי"ם (על ב"ק, ב"מ)
סידור
סידור אדה"ז
סידור האריז"ל
סידור רס"ג
סידור תפלה למשה (להרמ"ק)
ספר המצות (למר חפץ אלוף)
ספר המצות לרס"ג
סמ"ק
עבודת הקודש (לר"א אבן גבאי)
עץ חיים
ס' עשרה מאמרות
פלח הרמון
פסקי מהרא"י
פרדס (להרמ"ק)
פרי עץ חיים
צמח צדק, שו"ת
צפע"נ
קהלת יעקב
ראשית חכמה
שער הקדושה
מהר"ש גרינפעלד, שו"ת
מהרש"ל, שו"ת
שיורי טהרה
שאילתות
של"ה
שער הגמול (להרמב"ן)
שער הכולל
שערי תשובה לרבינו יונה