41 (ב' אופנים מלמטלמ"ע ומלמעלמ"ט). 42 (דרגות באחדות ה'). 161 (קשור עם ספי' המל').