39 (הקב"ה משקה אותה בעצמו כו'). 246 (במה דאשתרי קדלי דחזירי בעת כניסתם לארץ). 64-247 (תיקון חוק הגיור). 250 (אודות דמוקרטי' והפלי'). 257 (התדר­דרות הבטחון אחרי התחלת הדיבורים על שלום ועל רישום גויים כיהודים). 267 (השפעה והפצה בעיר תל אביב. מענה לנערה שרצתה לנסוע מאה"ק להרבי בגיל בת מצוה). 268 (גבוהה מכל הארצות והעלי' לשם היא בגשם וברוח. אין לשנות השם "ארץ ישראל" ל"מדינת ישראל"). 269 (המענה לטענת אוה"ע גם בתקופתינו הוא רק ע"פ דברי חז"ל: ברצונו נתנה להם כו'). 270 (נסים בנצחון המלחמה ולא כוחי ועוצם ידי. כותל המערבי). 74-271 (אודות סידור הגבול ואי הנסיגה מקו התעלה). 275 (מענה שלא לעזוב התפקיד בצבא ובטחון). 276 (התנחלות בחברון). 278 (הוויתורים על ירושלים). 279 (שלילת החזרת השטחים). 285 (נחלת הר חב"ד). 290 (רמז ב"מגדל העמק"). 316 (ר"ד להת' השלוחים ע"ד ביקור במקומת הקדושים כו'). 319 (יסוד בית ספר למלאכה בכפ"ח). 320 (אודות בנין ישיבת תו"ת בא"י). 354 (תיקון חוק הגיור. שלילת ההתבטלות לבני הגר). 410 (חנוכת מרכז בכפ"ח לקירוב הנוער). 439 (מאמר "עשה כאן א"י". קדושת הארץ חודרת בגוף ובגשמיות הארץ). 442 (עתידה שתתפשט בכל הארצות). 445 (שלימות קדושתה כאשר כל יושבי' עלי'). 446 ("עשה כאן א"י"). 8-447 (ירושת קיני קניזי קדמוני לעת"ל. ג' אומות וז' אומות — מוחין ומדות).