בס"ד. שיחת יום א' פ' קורח, כ"ו סיון ה'שי"ת.

115

– באסיפה דה"מרכז לעניני חינוך"* –

בלתי מוגה

א. פותחין בדבר מלכות1:

ביום זה, יום א' פ' קורח, לפני שש שנים (בשנת תש"ד), בא כ"ק מו"ח אדמו"ר לבית-המדרש ל"סיום משניות בע"פ שנסדר ע"י מחנה ישראל".

בין הדברים, אמר – בקשר לסיום משניות – בשם אדמו"ר מהר"ש2:

סיום המשניות הוא בסדר טהרות, סיום סדר טהרות הוא במסכת עוקצין, וסיום מסכת עוקצין בענין חלות דבש.

והענין בזה – שע"י משניות באים לדרגא הכי נעלית ד"טהרה", וגם אז, צריכים לידע שישנו עדיין "עוקץ" (שהרי גם בפירות טובים ישנו "עוקץ"), וצריך לתקן העוקץ עד שנעשה "דבש". וגם אז, צריכים לידע שאם נשארים תמיד במעמד ומצב של דבש ("ער איז שטענדיג זיס", "אַ זיסינקער"), ללא שינוי, אינו יכול להיות "קרבן" ("כל דבש לא תקטירו"3).

ב. בהמשך השיחה1 דיבר כ"ק מו"ח אדמו"ר גם אודות העבודה של "מחנה ישראל" ו"מרכז לעניני חינוך".

כ"ק מו"ח אדמו"ר הנהיג וניהל ("אָנגעפירט") – עד ההסתלקות, וגם לאחרי ההסתלקות ימשיך לנהל – את ריבוי עניני העבודה ד"מרכז לעניני חינוך", ובחר בי להביא את הדברים לידי פועל, כולל גם בנוגע להשתדלות בהשגת כספים עבור ריבוי ההוצאות.

לאחרי ההסתלקות נעשתה קצת חלישות בעבודת המל"ח, וחסר עבור ההוצאות, ולמטרה זו נקראתה אסיפה זו.

116

אין בכוונתי לערוך מגבית ("אַפּיל"), אלא, לעורר שיש למצוא עצה לתקן את המצב.

צריכים לידע שעבודת המל"ח, הן בהדברים הידועים ומפורסמים, והן בהדברים שלא ניתן לגלותם, חייבת להמשיך בכל התוקף, ובודאי ללא נתינת מקום ואפשרות לחלישות והפסק ח"ו, היפך הכוונה והרצון של כ"ק מו"ח אדמו"ר.

ובמילא, אם ימשיך המצב דעתה, שבדלית-ברירה מוכרחני לעסוק בעצמי בכל הענינים – אצטרך להניח על הצד עניני עבודה אחרים.

ולכן, העצה היא, שיבחרו איש אחד, או ועד של כמה אנשים, על מנת לעסוק בענינים ההכרחיים, והעיקר, שיעסקו בזה מתוך חיות והתלהבות.

– בשיחה הנ"ל4 אמר כ"ק מו"ח אדמו"ר שבאמריקא יש חסרון, שמתחממים מהר ומתקררים מהר ("מ'ווערט גיך וואַרעם און מ'ווערט גיך קאַלט"). יש להשתדל, איפוא, שבענין זה תשאר החמימות כו'.

[כ"ק אדמו"ר שליט"א שאל אם יש למישהו מהנאספים עצה אחרת5.

ג. בסיום האסיפה אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:]

כמו הפתיחה, צ"ל גם החתימה בדבר מלכות:

כשמעיינים בשיחה הנ"ל – ועד"ז בכו"כ שיחות – מבחינים שכ"ק מו"ח אדמו"ר הי' נוהג (כמעט בכל התוועדות) להזכיר את כל הרביים: הבעש"ט, המגיד, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר האמצעי, אדמו"ר הצ"צ, אדמו"ר מהר"ש, ואדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע. – עכשיו, צריכים להוסיף ולהזכיר גם את כ"ק מו"ח אדמו"ר...

(כ"ק אדמו"ר שליט"א בכה, ואח"כ אמר:) בטוחני בכחו של כ"ק מו"ח אדמו"ר בהצלחת העבודה ד"מחנה ישראל" ו"מרכז לעניני חינוך" (כפי שרואים במוחש בנוגע להפעולות עם ילדי אפריקא), וביתר שאת וביתר עוז.

**********

117

ב"ה,

רבים המחפשים ומבארים מעלות וגדולת נשיאי חב"ד בכלל, ונשיא דורנו, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, בפרט בענינים שונים: איש המסירות-נפש, גאון, בעל מדות, צדיק, בעל רוח הקודש, מלומד בנסים ועוד ועוד.

וגדלו ביותר שבחים אלו, על פי ההגדרה בתורת החסידות, מהו מסירות נפש, מהו גאון וכו'.

ובכל זה – העיקר חסר כאן. ונוסף על זה, שהוא עיקר בעצם, חשוב הוא ביחוד משום שנוגע ביותר, וביחוד לנו, קהל חסידיו ומקושריו. וזהו – מה שהוא הוא הנשיא, ונשיא חב"ד.

כי – נשיא בכלל, נקרא ראש1 אלפי ישראל, הוא בחינת ראש ומוח לגביהם, וממנו היא יניקה וחיות שלהם. ועל ידי הדביקה בו קשורים ומיוחדים הם בשרשם למעלה מעלה.

והנה כמה סוגים בנשיאים2: אלו אשר השפעתם בבחינת פנימיות, ואלו אשר השפעתם בבחינת מקיף. ובזה גופא חילוקים: אם השפיעו בתורת הנגלה או הנסתר או בשניהם יחדיו, לימדו דרכי העבודה והחסידות, המשיכו השפעות גשמיות וכו' וכו'.

וישנם כאלו, שהי' בהם כמה מבחינות הנ"ל, או גם כולם3.

וזה הי' מאז ועד עתה ענין הנהגת נשיאי חב"ד, מן כ"ק אדמו"ר הזקן ועד כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ועד בכלל, אשר כללו כל הסוגים והחילוקים: השפיעו בפנימיות ובמקיף, בתורה עבודה וגמ"ח, ברוחניות ובגשמיות. ובמילא היתה התקשרותם עם השייכים אליהם בכל תרי"ג אברי נפש וגוף המקושרים.

118

ועל כל אחד ואחת מאתנו כולנו לדעת, היינו להעמיק דעתו ולתקוע מחשבתו בזה, אשר הוא הוא הנשיא והראש, ממנו ועל ידו הם כל ההשפעות בגשמיות וברוחניות, ועל ידי ההתקשרות אליו (וכבר הורה במכתביו איך ובמה מתקשרים) קשורים, ומיוחדים בשרש ושרש השרש עד למעלה מעלה כו'.

מנחם שניאורסאהן

ג' תמוז, ה'שי"ת,

ברוקלין, נ.י.


*) ע"ד אסיפה זו – ראה גם מכתב כ' סיון שנה זו (אגרות-קודש ח"ג ריש ע' שכג), ובהנסמן שם.

1) שיחת ל"ג בעומר תש"ח (לקו"ד ח"ג תקיד, א. סה"ש תש"ח ע' 224. וש"נ).

2) סה"ש תש"ד ע' 151.

3) ויקרא ב, יא.

4) שם ע' 147.

5) חסר קצת (המו"ל).

1) ראה תניא פ"ב.

2) באריכות: תורה אור פ' מקץ ד"ה ת"ר מצות נ"ח. סהמ"צ להצ"צ מצות נ"ח פ"ג. ד"ה למען דעת, תרס"ט [סה"מ תרס"ט ע' לט ואילך].

3) ראה בתו"א שם ספ"ז דבמשיח יש ב' הבחי', דרועים ונסיכים. – ובש"ס (סוכה נב, ב) נחשב בנסיכים, י"ל מפני שזהו העיקר בו.

נדפסה בסה"מ תש"י ע' 254. לקו"ש חי"א ע' 209. אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ג אגרת תרלה.

מעלות . . בענינים שונים: ראה אגרות-קודש שם אגרת תרלז.