בס"ד. משיחת ש"פ תצוה, שושן פורים ה'שי"ת.

18א

בלתי מוגה

אלה שאומרים שה"הסתלקות" פירושה שהרבי הסתלק מאתנו – הם "פראי אדם" ("ווילדע מענטשן") שאינם יודעים מה הם מדברים...

במאמרו ד"ה באתי לגני – המאמר שנתן לקראת יום ההסתלקות1 – מבאר הרבי מאמר הזהר2 "כד אתכפיא סט"א אסתלק יקרא דקוב"ה בכולהו עלמין". האם גם כאן יפרש מישהו הלשון "אסתלק" כפשוטו ח"ו?!

הרבי מבאר ש"אסתלק יקרא דקוב"ה" מורה על המשכת האור בדרגא נעלית ביותר, בחי' סוכ"ע, שהמשכה זו נקראת בלשון של הסתלקות, להיותה בבחינת רוממות3. ומזה מובן שכן הוא גם בנוגע ל"הסתלקות" של הרבי.

– ויש לקשר זה עם הענין ד"שושן" פורים, "מלשון שושן עמק איומה4 שהיא בחי' כשושנה5 בין החוחים"6, ומבואר בהקונטרס דפורים7 שכאשר החוחים עוקצים את השושנה הרי זה מעורר אצל השושנה תוספת ריח טוב עד שזה מכלה את החוחים8, והיינו, שדוקא ע"י ההעלם וההסתר בהירידה למטה (בדוגמת החוחים שעוקצים את השושנה), נעשה גילוי נעלה ביותר (בדוגמת תוספת ריח טוב שנעשה בהשושנה), גילוי בחי' סוכ"ע. –

ומזה מובן שלא צריך להיות חסרון ח"ו בהתקשרות אל הרבי. – כ"ק מו"ח אדמו"ר אמר שהעצה להתקשרות היא לעצום את העינים ולהעלות בזכרונו אחת מהיחידויות אצל הרבי. ועתה, כאשר כל אחד זוכה להכנס לחדרו של הרבי, הרי זה נקל יותר.

אלא שאעפ"כ, רוצים וצריכים אנו את הרבי כפשוטו למטה מעשרה טפחים...

18ב

אביו של הרבי נ"ע, אדמו"ר מהר"ש, שאל אצל אביו, אדמו"ר הצ"צ, בקשר לאותה שנה שאמרו עלי' "קץ", היתכן שמשיח לא בא? והשיב לו: הרי נדפס הלקוטי-תורה9! נענה אדמו"ר מהר"ש ואמר לאביו אדמו"ר הצ"צ: אבל אנו רוצים וצריכים משיח כפשוטו למטה מעשרה טפחים10!...

**********

19

ב"ה,

. . . שני ענינים ביום ב' ניסן: א) יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובמילא1 ב) יום בו נעשה בנו יחידו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ – נשיא ומנהיג דורנו.

והנה בכל שנה ושנה מתעוררים הענינים בזמניהם שלהם2. ודעת לנבון נקל אשר ויהי בשלושים שנה שעברו עד עתה, שלושים ב' ניסן (תר"פ-תש"ט), הנה עלה עלה, בעילוי אחר עילוי, שלושים מעלות3. ומבואר ע"פ דברי רז"ל, אשר גם אחרי ההסתלקות הרי צדיקים ילכו מחיל אל חיל, וצדיקא דאתפטר דאשתכח בכולהו עלמין, וגם בעולם הזה, יתיר מבחיוהי, לכן גם השפעותיו לכל השייכים אליו מתעלות יותר ויותר. וכדי שיתקבלו בפנימיות צריכים גם ה"כלים" של השייכים אליו להיות מזוככים יותר.

ובפרט לתקופת השנה, ביום ב' ניסן הבע"ל, על כל אחד ואחד מהשייכים לכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ לחזק ההתקשרות שלו אליו, ע"פ הדרכים אשר הורנו במכתביו שיחותיו ואמרותיו, ביתר שאת ויתר עז,

ולהתבונן ולקבוע במוחו ולבו אשר לא עזב ח"ו הרועה, הוא נשיאנו כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, את צאן מרעיתו וגם עתה עומד הוא ומשמש בקודש להגן עליהם ולהשפיע להם את כל הנצרך להם בגשמיות וברוחניות . . .

מנחם שניאורסאהן

כ"ה אדר, ה'שי"ת,

ברוקלין, נ.י.


1) קונטרס יו"ד שבט שנה זו (סה"מ תש"י ע' 111 ואילך).

2) ח"ב קכח, ב. תניא פכ"ז. לקו"ת ר"פ פקודי.

3) תו"א ס"פ ויקהל.

4) פיוט בתפלת מוסף דיוהכ"פ.

5) שה"ש ב, ב.

6) תו"א מג"א (בהוספות) קטז, ג.

7) סה"מ שם ע' 140.

8) להעיר מזהר שמות כ, ב (הערת כ"ק אדמו"ר שליט"א בקונטרס הנ"ל).

9) ראה גם סה"ש תורת שלום ע' 236. אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"א ע' תפה. ח"ב ס"ע שכב. "רשימות" חוברת נז ע' 14.

10) ראה גם לקו"ש ח"ו ע' 80 הערה 70.

1) ראה רמב"ם הל' מלכים פ"א ה"ז: שהמלכות ירושה כו' ולא המלכות בלבד אלא כל השררות. – ובספרי (דברים יז, כ) איתא: כל פרנסי ישראל.

2) ולא רק ברוחניות בלבד, אלא גם בטבעיות וגשמיות הדברים מתעוררים לתקופת השנה. וכמובא בדא"ח הראי' ממשנה ספ"ג דגטין: בודקין את היין . . ובהוצאת סמדר כו'.

3) ראה קיצורים והערות לתניא לאדמו"ר הצ"צ ע' עו: מל' נקנית בשלושים מעלות ביחזקאל ויהי בשלושים שנה כו' עיי"ש. ולהעיר מזח"ג רמו, ב. עבודת הקודש ח"ד פי"ט.

נדפסה בסה"מ תש"י ע' 150 לקו"ש חי"ב ע' 146. אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ג אגרת תקעג.