216

דלעו"ז – לצד הקדושה, שתוקף זה יהי' אצלו בנוגע לזמני לימוד התורה וזמני התפלה, ובכל הענינים דקיום המצוות בהידור.

ז) וע"י שלימות העבודה באופן דאתהפכא, שהשטות דלעו"ז נהפך לשטות דקדושה, היינו, שתמורת ההנהגה באופן של שטות שלמטה מן הטעם ודעת נעשית ההנהגה בקדושה באופן שלמעלה מן הטעם ודעת, שזהו"ע עצי שטים דקדושה, אזי נבנה משכן ומקדש לו ית', שממשיך ע"י עבודתו להיות לו ית' דירה בתחתונים, כי, כד אתכפיא סט"א (ובזה גופא לא רק באופן של חלישות וביטול, אלא באופן של הפיכה לקדושה) אסתלק יקרא דקוב"ה בכולהו עלמין, שמאיר ומתגלה אור הסוכ"ע שהוא בכל עלמין בשוה. ומזה נמשך ונתגלה בעוה"ז התחתון ע"י ראשי ישראל, נשיאי ישראל, שהם מקשרים את הדור עם עצמותו ומהותו ית', כמ"ש79 אנכי עומד בין הוי' וביניכם גו' להגיד לכם את דבר הוי'80, ממוצע המחבר81, הנה ע"י התקשרות זו פועלים שיהי' למטה דירה לו ית' בתחתונים.

**********


79) ואתחנן ה, ה.

80) ראה ספר השיחות תורת שלום ע' 158.

81) ראה סה"מ תרנ"ט ע' קצ ואילך.

*) על העתק ההנחה שבספריית אגודת חסידי חב"ד ציין כ"ק אדמו"ר שליט"א מה שנזכר בהמאמר מדברי רבותינו נשיאינו:

אדה"ז מרקדין. לקו"ת צו טז, ד.

אדהא"מ נישואין. סי' חתונה

הבעש"ט שיל"ת. כש"ט. (צוואה?) ס' המאמרים

הצ"צ תוארים. תפלה כח'. ג' שיטות [כי קרוב תרס"ח]

הה"מ דבור בנבואה. או"ת ויחי

מהר"ש עה"ד. מ"ר קיז

אדנ"ע חשך יאיר. תער"ב רג ואילך

ציונים הנ"ל נעתקו במקומם בהערות ע"ס הא"ב.