בס"ד. ר"ד יום ב' פ' פינחס, ט"ז תמוז ה'תשט"ז

111

– במחנה-קיץ "אמונה" –

בלתי מוגה

כ"ק מו"ח אדמו"ר מבאר1 הפירוש הפנימי בענין "המחליף פרה בחמור"2:

"פרה", שהיא בהמה טהורה – מורה על הבירור בדרך ישר, "קום ועשה", ו"חמור", שהוא בהמה טמאה – מורה על הבירור בדרך דחי' כו', וכן "כחמור למשאוי"3, שהו"ע קבלת-עול, "ויהי למס עובד"4.

ובענין זה היא השאלה – מה הדין כאשר עוסקים בעבודה ד"ויהי למס עובד" ("חמור"), בשעה שמספיקה גם העבודה בדרך אור ישר.

ובנוגע לעניננו:

כיון שהעבודה ד"חמור" היא "כחמור למשאוי", א"כ, יש צורך שה"חמור" – "חמור שונאך", זה הגוף5 – יהי' בריא, שכן, ככל שתתחזק בריאותו של ה"חמור", יוכל לשאת משא כבוד יותר.

(וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א:)

יעזור השי"ת ש"מחנה-קיץ" זה יגדל ויחנך ילדות בריאות, אשר, לאחרי כן יבנו בתים בישראל, ובתים חסידיים.

**********


1) ראה סה"מ תרפ"ט ע' 157. וש"נ.

2) ב"מ ק, רע"א (במשנה). וש"נ.

3) ע"ז ה, ב.

4) ויחי מט, טו.

5) ראה כתר שם טוב (הוצאת תשנ"ט) בהוספות סכ"א. וש"נ (נעתק ב"היום יום" כח שבט).