ב"ה. נוסח הברכה שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

113

לשלוח למחנה "גן ישראל" בקשר עם פתיחתו שנה זו

ב"ה, [יום ו' עש"ק פ' פינחס, כ' תמוז ה'תשט"ז

ברוקלין, נ.י.]

מחנה גן ישראל

על יד המרכז לעניני חינוך,

עלענוויל, נ.י.

לשבת הראשונה בגן ישראל שולח אני את ברכתי לכל הילדים המדריכים המנהלים ועוזריהם שליט"א.

ובאשר מהשבת מתברכין כולהי יומין יתברכו לכל ימי היותם בגן ישראל להתחזק ולהתאמץ בגשמיות וברוחניות בבריאות הגוף ובבריאות הנפש גם יחד. וגן ישראל ישפיע על חניכיו להוספה בהתמדה ושקידה בלימוד תורתנו תורת חיים וקיום מצותי' בהידור באור וחום חסידותי. וזכות כל המשתדלים ומסייעים בזה והמדריכים בראשם – וכדרשת רז"ל על הכתוב ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד – תעמוד להם ולכל בני ביתם בהמצטרך להם בגשמיות וברוחניות.

בברכת שבתא טבא,

מנחם שניאורסאהן


מהשבת מתברכים כולהי יומין: ראה זח"ב סג, ב. פח, א.

וכדרשת רז"ל על הכתוב: דניאל יב, ג. וראה ב"ב ח, ב.

נדפסה באגרות-קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א חי"ג אגרת ד'תקמא. לקו"ש חי"ח ע' 494. במהדורא זו ניתוספו איזה מ"מ וציונים ע"י המו"ל.